Complir amb la llei LGD (3ª part)
Dins el grup ANT FACILITIES trobem un dels projectes més interessants i útils que puguem imaginar.
Estem parlant d'ANT INTEGRA, empresa dedicada a la integració en el món laboral de persones amb discapacitat. Seguim amb la sèrie d'articles que dedicarem a aquesta activitat. Des de la seva fonament legal, funcionament, sancions per incompliment...

MESURES ALTERNATIVES. QUINES SON

Podem complir la llei gràcies a una sèrie de Mesures Alternatives vigents en l'actual Llei General de Discapacitat (prèvia sol·licitud d'un Certificat d'Excepcionalitat).

Contractar un treballador autònom amb discapacitat o un Centre Especial de Treball per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d'equip o qualsevol altre tipus de béns necessaris per al normal desenvolupament de l'activitat mercantil.

Contractar un treballador autònom amb discapacitat o un Centre Especial de Treball per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa.

Realitzar donacions a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a objecte la integració social de persones amb discapacitat. La constitució d'un enclavament laboral, prèvia subscripció d'un contracte amb un Centre Especial de Treball.

Per cada mesura alternativa ha una sèrie de quantitats que s'han de complir per cada treballador no contractat directament en plantilla: En el cas d'optar per un Centre Especial de Treball, l'import anual de contractació ha de ser, al menys, tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual per treballador amb discapacitat no contractat. En el cas de les donacions o activitats de patrocini, aquestes han de correspondre a l'1,5 de l'IPREM anual per cada treballador amb diversitat funcional no contractat.

CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ

És una figura creada per la LISMI per afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. La seva plantilla, a diferència d'altres empreses ordinàries, està formada com a mínim per un 70% de persones amb algun tipus de discapacitat. El seu objectiu és realitzar un treball productiu participant regularment en les operacions de mercat i assegurar una feina remunerada i la prestació de serveis d'ajustament personal i social que requereixen aquest tipus de treballadors.