Complir amb la llei LGD (4ª part)
Dins el grup ANT FACILITIES trobem un dels projectes més interessants i útils que puguem imaginar. Estem parlant d'ANT INTEGRA, empresa dedicada a la integració en el món laboral de persones amb discapacitat.

Últim article de la sèrie que dediquem a aquesta activitat. Des de la seva fonament legal, funcionament, sancions per incompliment...

ENCLAU LABORAL
S'entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa de el mercat ordinari, nomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball per a la realització d'obres o serveis que guardin relació directa amb l'activitat normal d'aquesta i per la qual un grup de treballadors discapacitats de la mateixa es desplacin temporalment a centre de treball de l'empresa col·laboradora.

SANCIONS
Les conseqüències de l'incompliment de la Llei General de Discapacitat impliquen multes que poden ser lleus, greus i molt greus, oscil·lant entre els 301 i 6.000 € per a les més lleus i entre els 600.000 i 1.000.000 € per a les més greus. Així mateix, també poden comportar les sancions següents:
Impossibilitat de contractar amb l'Administració Pública Pèrdua de totes les bonificacions en matèria laboral Impossibilitat de rebre ajudes o subsidis de l'Administració Pública

Sancions de fins a 6.000 € anuals per persona amb discapacitat no contractada o absència de Mesures Alternatives

És important indicar que, tot i que es facturi amb centres especials d'ocupació, si no es disposa de el Certificat d'Excepcionalitat no s'està complint amb la LGD.

LEGISLACIÓ
Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació de grau de minusvalia Guia Laboral

Els contractes de treball: modalitats i incentius Guia de contractes de Servei Públic d'Ocupació Estatal.