Complir amb la llei LGD

ANT INTEGRA. COMPLIR AMB LA LLEI LGD

Dins del grup ANT FACILITIES trobem un dels projectes més interessants i útils que podem imaginar. Parlem d'ANT INTEGRA, una empresa dedicada a la integració de les persones amb discapacitat en el món laboral.

Amb aquest breu text, comencem una sèrie d'articles que dedicarem a aquesta activitat. Des de la seva base jurídica, funcionament, sancions per incompliment...


QUÈ ÉS LA LGD?

La Ley General de Discapacidad (antiga LISMI – Llei d'Integració Social de les Persones amb Discapacitat) és la llei que estableix que les empreses públiques i privades espanyoles la plantilla de les quals (nombre total d'empleats independentment del tipus de contractació) sigui de 50 o més treballadors han de tenir una quota de reserva a favor de persones amb discapacitat igual o superior al 33% corresponent al 2% de la plantilla. Té com a objectiu bàsicament promoure i fomentar la integració de les persones amb discapacitat al mercat laboral.


L'ORIGEN

L'article 49 de la Constitució espanyola ha estat, en el seu moment, el primer pas legislatiu per a la integració social de les persones amb discapacitat, ja que coincideix, com a mandat directe als poders públics, fent obligatòria una política de prestació, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitat física, sensorial i mental, a qui donaran l'atenció individualitzada que requereixen. L'objectiu final és que les persones amb discapacitat puguin beneficiar-se de tots els drets constitucionals igual que la resta de ciutadans, inclòs el dret al treball que reconeix l'article 35 de la Constitució Espanyola.

Aquest mandat constitucional va culminar en l'àmbit legislatiu amb la publicació de la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, coneguda col·loquialment com la "LISMI", i actualment predecessora de l'esmentada LGD.

Els principis generals d'aquesta Llei es basen en garantir el compliment personal i la plena integració social de les persones amb discapacitat. a aquest efecte defineix a les persones amb discapacitat com "qualsevol persona les possibilitats d'integració educativa, laboral o social de les quals es redueixin com a conseqüència d'una deficiència, previsiblement permanent, de caràcter congènit o no congènit, en les seues capacitats físiques, mentals o sensorials". 


QUÈ ÉS LA DISCAPACITAT?

El determina l'òrgan designat per l'administració, a partir d'informes individualitzats per equips multiprofessionals. El certificat expedit conté tant el reconeixement de la discapacitat com el grau de la mateixa i s'establirà el reconeixement de l'aplicació dels drets reconeguts a la LGD.

Destaca el capítol d'inserció laboral, l'objectiu principal del qual és vetllar per la participació d'aquest col·lectiu en el sistema laboral ordinari i promoure la seva integració sobre la base de les quotes obligatòries de personal amb discapacitat a totes les empreses. Aquestes mesures s'han d'entendre com una intervenció necessària per garantir els drets constitucionals d'aquest col·lectiu.