NETEJA DE SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DE COVID-19

Derivat de l'activitat diària de les indústries es generen contaminants que s'introdueixen als sistemes de climatització i ventilació i van recirculant diverses vegades al dia.

En aquest tipus de conductes es poden trobar des de partícules de pols a microorganismes, virus i bacteris que poden provocar al·lèrgies i malalties al personal que està exposat, com ara l'epidèmica Covid-19, disminuint així la qualitat d'aire interior (CAI). De la mateixa manera, també es pot veure afectat qualsevol producte que sigui manipulat als diferents processos industrials de producció.


Síndrome de l'edifici malalt


Es coneix com a síndrome de l'edifici malalt les malalties causades per la contaminació de l'aire en espais tancats, que són bàsicament derivades de la contaminació que circula pels conductes.


Segons el RITE (Reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis), totes les instal·lacions la potència nominal de les quals sigui superior als 70Kw han de complir amb les normatives UNE 100012 d'higienització de sistemes de climatització i UNE 171330 de qualitat de l'aire interior. Per això cal fer periòdicament una inspecció i recollida de mostres microbiològiques i una posterior neteja de conductes, reixetes, difusors i UTA's (unitat de tractament d'aire). 'La norma UNE 100012 estableix que la neteja es pot realitzar, en funció del tipus de conducte i instal·lació, mitjançant aspiració, injecció d'aire o equips de raspallat', afirma Torres, que afegeix que 'aquesta problemàtica afecta nombrosos sectors, com poden ser el comercial, oficines, hostaleria, industrial, químico-farmacèutic, residencial, aeroportuari i naval'.


Neteja de conductes de climatització i ventilació


La neteja periòdica dels conductes de climatització i ventilació garanteix “una millora de la qualitat de l'aire i del benestar dels treballadors, evitant així al·lèrgies i malalties, disminuint així les baixes laborals”. Aquesta neteja garanteix l'eliminació d'una possible contaminació de productes manipulats a les línies de producció. Quan les partícules contaminants es dipositen als conductes, dificulten el funcionament de la instal·lació, disminuint la vida útil dels equips, ocasionant un major nombre de reparacions i generant una despesa enèrgica més gran, per vèncer la resistència que aquests provoquen al pas de l'aire'.


A ANT FACILITIES som especialistes en la neteja de conductes de ventilació. La companyia compta amb maquinària professional, personal altament qualificat i gran experiència. ‘treballem oferint un servei professional de neteja.