SEGURETAT A LES ALÇADES: NETEJA DE FAÇANES I VIDRES

Netejar façanes i vidrieres des de les alçades comporta un perill clar de caigudes des de grans alçades. Són llocs de treball que presenten riscos.

A ANT INTEGRA prestem servei de neteja industrial, així com neteja professional a oficines i organismes públics. A tots aquests centres i llocs de treball, sempre prenem totes les mesures de seguretat necessàries per evitar caigudes.

Són necessàries les mesures de seguretat a:


 • Llocs de treball situats al costat o per sobre de l'aigua o altres substàncies on es pugui enfonsar, independentment de l'alçada de la caiguda.
 • Vies de comunicació que estiguin situades per sobre de l'aigua o altres substàncies en què un es pugui enfonsar, independentment de l'alçada de la caiguda.
 • Llocs de treball situats en finestres o damunt de teulades amb una alçada de caiguda superior als 5,0 m.
 • En llocs de treball i vies de comunicació sobre superfícies amb menys de 20 graus d'inclinació (per exemple: en teulades lleugerament inclinades) es pot renunciar a les mesures de seguretat contra caigudes si en una distància mínima de 2,0 m, abans de la vora de la caiguda, està col·locat una delimitació.

Les mesures contra caigudes poden ser:

 • Protectors laterals (baranes, gelosies).
 • Cinturons de seguretat.
 • Instal·lacions de recollida (xarxes de recollida, bastides de recollida).

Normes orientatives per a cinturons de seguretat i salvament. Full informatiu dels cinturons de seguretat i salvament.


Només es pot prescindir dels protectors laterals o de les delimitacions si:


 • La seva utilització és inconvenient.
 • Si, en comptes d'aquests, els empleats estan subjectes amb cordes.
 • L'assegurança de subjecció es fa amb cinturons de seguretat que responguin a les normes.
 • Només trepitjar els ampits si aquests són resistents i la seva amplada mínima és de 25 cm. En cas necessari fer servir pissadores amb peça superposada.

Advertiments addicionals per a treballs sobre balcons destinats a la neteja.


En cas que calgui pujar als balcons, destinats a la neteja, utilitzant escales o pissadores 

s'han d'utilitzar, complementàriament, mitjans segurs protectors de caigudes (Cinturons de seguretat).


Advertiments addicionals per a treballs que s'han de realitzar sobre capes de pols o altres superfícies no transitables


 • Només transitar sobre aquestes superfícies sobre passadores i pontet de treball que siguin resistents. Amplada mínima 50 cm.
 • Disposar de mesures de seguretat contra les caigudes independentment de les passeres i dels pontets de treball quan l'alçada de caiguda és superior als 5 m.